Элсэлт

Нэг.элсэх ( бакалавр )

Барилга, Технологийн коллежид элсэхийг хүссэн хүмүүсийн бүртгэлийг сургуулийн байр болон оюутан элсүүлэх салбар комисс томилон зохион байгуулна. Элсэхийг хүссэн хүмүүс бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.
Оюутан элсүүлэх журам

ерөнхий зүйл
Хоёр. элсэгчдэд тавих шаардлага
Гурав. элсэлтийн бүлэг
Дөрөв. элсэгчдийг бүртгэх

Орон нутгаас Барилга,Технологийн коллежид суралцах эрхийн бичиг авсан хүмүүс 2018 оны 8-р сарын 25-30-нд сургуулийн хичээлийн байранд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн байвал зохино.
Техникийн дунд боловсрол

Бүрэн дунд боловсролтой эсвэл мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхтэй суралцагч элсүүлнэ.


Мэргэжлийн анхан шатны боловсрол

Суурь боловсролын гэрчилгээтэй буюу буюу 10-р анги төгссөн суралцагчидыг элсүүлнэ.

Мэрэгжил эзэмшүүлэх богино хугацааны сургалт

нас боловсролны түвшин харгалзахгүй.

иргэний үнэмлэх.